De ondersteuning bij Organisatie ontwikkeling kan plaatsvinden vanuit diverse rollen, die hieronder worden toegelicht. Omdat De Ontwikkelplek een warm netwerk van professionals heeft, is het ook mogelijk om trajecten van grotere omvang te begeleiden. Wij kunnen diverse expertises inzetten en de continuïteit van dienstverlening waarborgen.

Advisering en implementatie

De Ontwikkelplek begeleidt organisatie ontwikkeltrajecten vanuit een adviserende, implementerende en/of coördinerende rol. Samen met de klant kijken we naar de huidige en gewenste situatie. Wij exploreren samen het gewenste doel en de beoogde eindresultaten. Welke verandering wordt daarbij teweeg gebracht? Wat is de case for change en hoe staan alle betrokkenen in deze ontwikkeling? Welke interventies zijn nodig om het traject tot een succes te maken? We stellen een implementatieplan op en we begeleiden de organisatie bij het doorlopen van die fasen. Ook inhoudelijke expertise kunnen wij inzetten in de vorm van bijvoorbeeld procesbegeleiding of teamcoaching.

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding betekent het ondersteunen van groepen in organisaties bij hun verander-, ontwerp-, en ontwikkelvragen. De procesbegeleiding kan onderdeel uitmaken van een verandertraject. Het komt ook voor dat in de 'staande organisatie' de processen niet effectief verlopen. Bijvoorbeeld als gevolg van suboptimale samenwerking, het ontbreken van de flow, het ontbreken van integratie tussen belangrijke stakeholders of bijvoorbeeld het uitblijven van effectieve communicatie. De procesbegeleider kijkt samen met de groep betrokkenen wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. In dit traject brengt de procesbegeleider de mensen bij elkaar, begeleidt de groep in het vaststellen van het gewenste doel en begeleidt het proces gedurende de weg naar het doel toe. De procesbegeleider richt zich niet op vakinhoudelijke vraagstukken, aangezien dat juist de expertise is van de deelnemers aan dit traject, maar op het proces. Het is de rol van de begeleider om te bewaken dat het proces goed verloopt en bij te sturen wanneer dit nodig is. Deze externe begeleider kan vanuit een neutrale, professionele en onafhankelijke blik kijken naar de relaties tussen de betrokkenen en de werkwijzen die men hanteert. Het is daarbij een mooie uitdaging om betrokkenen te prikkelen om vanuit eigen kracht optimale input te leveren aan het te bereiken resultaat. Ook bij procesbegeleiding maken we dus gebruik van de kracht van flow in het team!

Project- en verandermanagement

Projectmatig werken maakt het verandertraject overzichtelijk, inzichtelijk en beheersbaar. Het basisprincipe 'eerst denken, dan doen' zorgt ervoor dat betrokkenen al bij voorbaat nadenken over de succes- en risicofactoren in het project. Het maakt het mogelijk om van te voren die randvoorwaarden te creëren die nodig zijn voor het realiseren van projectsucces. Projectmanagement alleen is niet voldoende. Voldoende aandacht voor verandermanagement zorgt ervoor dat het gehele krachtenveld in het vizier blijft. Je houdt rekening met alle stakeholders en zorgt voor die interventies die nodig zijn om draagvlak te ontwikkelen of te versterken. Verandermanagement heeft als focus het laten groeien van de veranderbereidheid, het verspreiden van enthousiasme en het stimuleren van gezond ongeduld voor wat betreft het gewenste einddoel.

Ontwikkeling van(uit) flow

Geluk is het ultieme doel dat iedereen nastreeft, dus waarom niet op het werk? Medewerkers die regelmatig een flow-ervaring hebben, werken met plezier aan het bereiken van doelen en presteren optimaal. De samenwerking is beter dan bij medewerkers die minder gelukkig zijn. Het ziekteverzuim is laag, de productiviteit is hoog. Natuurlijk is dat fantastisch voor de organisatie èn voor de mensen zelf. Een win-win situatie dus! In 2007 verdiepte ik mij al in dit onderwerp via een studie van literatuur en praktijk. Dat resulteerde in het boek 'Flow in projecten' (klik hier voor recensie en verkoop), dat de top 100 bereikte van Managementboek.nl. Nog steeds vormt flow het uitgangspunt voor iedere opdracht die ik vervul. Tegenwoordig leeft dit onderwerp steeds meer in de maatschappij. Steeds vaker hoor je dat organisaties willen sturen op geluk, en terecht... want het levert veel op! Graag lever ik mijn bijdrage aan deze mooie ontwikkeling en ondersteun ik organisaties die zich willen gaan richten op het rendement van geluk. Mijn bijdrage kan bestaan uit inspireren, adviseren en beleidsondersteuning op strategisch niveau. Tevens begeleid ik het management op tactisch niveau en verzorg ik workshops en team-/ individuele coaching op operationeel niveau in de organisatie. De kern van sturen op geluk zit hem in het creëren van die omstandigheden die ervoor zorgen dat mensen kunnen werken aan hun eigen geluk. En wat dat geluk dan inhoudt is voor iedereen natuurlijk anders. Laat je inspireren via het Project Werkgeluk op deze site!

Klanten

Vind hier een overzicht van de klanten (profit en non-profit) van De Ontwikkelplek opdrachten op het gebied van organisatie ontwikkeling, training en coaching.

Lees meer

Casuïstiek - Parkinsonhuys

Kenniscentrum Parkinsonhuys biedt bovenregionale en specialistische zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en hun mantelzorgers. Die zorg is er voor iedereen, of zij nu thuis willen blijven wonen of in aanmerking komen voor revalidatie of een intramurale behandeling.

Lees meer

Casuïstiek - Werkplezier & zelfregulering

In dit prachtige cultuurverandertraject werd zichtbaar hoe zelfregulering kan leiden tot meer werkplezier, onderlinge verbinding en trots.

Lees meer

Geïnteresseerd?

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Contact opnemen